הון / Equity

השקעה שהושקעה להקמת המיזם על ידי הבעלים (אם זוהי חברה קיימת אז גם בצירוף רווחים או בניכוי הפסדים שנצברו במהלך פעילות החברה). ההון העצמי או השווי הנקי מייצג את חלקם של הבעלים במימון החברה ושווה להון הבעלים (בעלי המניות).