מינוף תפעולי / Operating Levera

המינוף התפעולי הוא מדד פיננסי אשר בוחן את רגישות המיזם להכנסות. הוא עושה זאת על ידי בדיקה של שיעור השינוי ברווח התפעולי כתוצאה משינוי בהכנסה. כאשר המינוף התפעולי גבוה, החברה רגישה יותר לשינויים בהכנסה ולהיפך. מינוף גבוה נובע מהשקעות גדולות בנכסים קבועים (שנועדו על מנת להקטין את עלויות הייצור הישירות).