מניות בכורה / Preferred Stocks

מניה שבאה לענות על הצורך של חברות להגדיל את משאביהן הכספיים על ידי גיוס הון מהנפקת מניות. מניות אלו מקנות לבעליהן זכות עדיפה על פני יתר המניות בקשר לתשלום הדיבידנבד. הדבר מתבטא בשיעור דיבידנד קבוע מראש אותו יקבלו מחזיקי מניות הבכורה, טרם חלוקת הדיבידנד לבעלי המניות האחרות.