מניות רגילות / Common Stocks

ניירות ערך המייצגים עבור המשקיע בהן את בעלותו על הון בתאגיד ובתוך כך מתן זכויות הצבעה באסיפה הכללית של בעלי המניות (בהתאם למספ המניות המוחזקות) וזכאות בחלק מההצלחה של התאגיד על ידי חלוקה של דיבידנדים (עודפי רווח) ורווחי הון או בחלוקה של נכסי החברה במקרה של פירוק. המניות הרגילות מייצגות את שכבת המניות הנמוכה ביותר בחברה ביחס למניות הנוספות הקיימות כגון מניות בכורה, מניות בכורה צוברות וכו'.