רווח נקי / Net Profit

הרווח הנקי מהווה את השורה האחרונה בדו"ח רווח והפסד והוא אחד המדדים החשובים ביותר עבור מנהלים בהערכת ההצלחה של החברה. הרווח הנקי מורכב מסך כל ההנכסות של הפירמה, הן מהפעילות השוטפת והן מפעילויות נלוות, פחות סך ההוצאות של הפירמה הנובעות מפעילותה השוטפת ומפעילויות נלוות.