רווח שולי / Marginal Profit

מונח מתחום המיקרו-כלכלה, אשר מתאר את הרווח המופק מייצור (ומכירה) של יחידת התפוקה האחרונה. המונח מתייחס להפרש בין עלות הייצור הישירה של אותה יחידה (העלות המשתנה) לבין מחיר המכירה שלה.  כלומר התמורה לרווח של כל יחידה נוספת שנמכור.