רווח תפעולי / Operating Profit

רווח אותו משיגה החברה מתחומי פעילותה העיקריים. הרווח מתייחס להפרש בין ההכנסות לבין ההוצאות הישירות והעקיפות (הנובעות מאותן הכנסות) שקשורות לפעילות הליבה של החברה. הרווח התפעולי אינו כולל רווחים (או הפסדים) הנובעים מהשקעותיה הפיננסיות של הפירמה וכן לא נהוג לכלול בו תשלומי מיסים וריבית.