Executive Summary / תקציר מנהלים

תקציר מנהלים – התמצית והעיקר של התוכנית העסקית. את תקציר המנהלים נכתוב בדרך כלל בסיום כתיבת התוכנית העסקית. תקציר המנהלים משקף את ה"אני מאמין" ואת חזון המיזם / חברה ומוצג למשקיעים פוטנציאלים.