convertible loan / הלוואה ניתנת להמרה

שיטת גיוס כספים עבור עסקים אשר מזכה את המלווה באפשרות המרה של הסכום אותו הלווה (או חלק ממנו) למניות בחברה אשר לוותה את הכסף. סכום המניות (שיעור האחזקה), שיעור ההמרה ופרק הזמן בו ניתן להמיר את המניות הם חלק מתנאי ההלוואה שיש לכלול בהסכם שכזה.