ESOP (employee stock options plan)

תכנית המאפשרת לעובדים את הזכות לרכוש כמות מסוימת של מניות החברה בה הם עובדים במחיר קבוע מראש.  הענקת זכות זו נתונה לבחירת החברה והיא ניתנת לעובדים בד"כ כתגמולים על מנת ל"קשור" את מטרות החברה לאלו של העובדים.