exit

משאת ליבם של המשקיעים בכל סטרטאפ: מכירה של המיזם או הנפקתו לציבור באופן המשיא רווח לבעלי המניות.

צריך להיזהר בהגדרה זו משום שבארה"ב ובמקומות אחרים "EXIT" מתייחס גם להחלטה לנטוש/לעזוב את המיזם גם ללא רווח או אפילו בהפסד.