FDA

Food and Drug Administration – הרשות המרכזית בארה"ב המאשרת שימוש בתרופות, מכשירים רפואיים ומוצרי מזון. סטרטאפ המייצר מוצרים שכאלו הנוגעים בבריאות האדם, חייב לקבל אישורים (ברמה זו או אחרת) מה FDA לפני שיווק המוצר בארה"ב. בניגוד לדעה הרווחת, ישנם גם מוצרי תוכנה הזקוקים לאישור FDA. אישוריי FDA נחשבים לרמה הסמכה גבוהה ביותר, ואינם קלים להשגה.