GUI

Graphical User Interface – ממשק משתמש גרפי – מתייחס לחלק הגרפי בממשק המשתמש: צבעים, כפתורים, מראה כללי וכד. GUI טוב עדיים לא מבטיח UX מוצלח (ראו להלן) שכן האחד מתיייחס בעיקר לצורה בעוד האחר מתייחס לתהליך.