Incubator / אינקובטור

סוג של חממה. סביבה בה יכולים יזמים להקים את המיזם שלהם בתנאים נוחים יותר הכוללים סביבי עבודה והנחיה. המושג מתערבב לפעמים עם מושג חממה המתייחסת לרוב לחממות המדען הראשי (ראו להלן)