IPO / הנפקה ראשונית לציבור

Intial Public Offering – הנפקה ראשונית לציבור. עוד משאת נפש של רבים מהיזמים והמשקיעים. מושג המתאר את ההנפקה של מניות החברה לציבור הרחב, בד"כ באחת הבורסות בארץ או בעולם. יציאה של המניות להנפקה מאשפרת ליזמים ולמשקיעים למכור את המניות שלהם לציבור הרחב (תחת מגבלות כאלו ואחרות ) וולפגוש את הכסף". להנפקה ציבורית ישנן השלכות רבות על הפירמה כגון "שקיפות", עלות גבוה בגין ההנפקה וכן בגין שמירת החברה כציבורית.