IRR / תשואה פנימית

-Internal Rate of Return מושג המתאר את אחוז התשואה שגלום בהשקעה. כלומר מה הריבית שייקבל המשקיע על השקעתו במיזם.