M&A / מיזוג ורכישה

מונח כללי המתאר אסטרטגיה עסקית של חיבור בין חברות. בעולם היזמות הכוונה לרוב היא 'אקזיט' של החברה הקטנה מבין השתיים הנבלעת לחברה גדולה יותר. פעולת המיזוג היא התחברות של שתי חברות על מנת להקים חברה אחת, חדשה בעלת משאבים משותפים. רכישה היא פעולה בה חברה אחת, רוכשת חברה אחרת אשר תהיה מעתה כפופה לה, או שתימחק וכל פעילותה תעבור להיות תחת החברה הרוכשת. בפעולה זו לא נוצרת יישות עסקית חדשה.