Mingling / היתערבבות

התערבבות, התחככות למטרת יצירת קשרים עם אנשים "חשובים" במפגשים ואירועים חברתיים ועסקיים לצורכי קידום שיתופי פעולה. ראה גם Networking.