NDA / הסכם סודיות

ראשי תיבות של Non-Disclosure Agreement הסכם שמטרתו למנוע חשיפה של תכנים סודיים (מקצועיים ואחרים) בין הצדדים. יחד עם זאת ישנה מגמה גודלת והולכת של שיתוף, שביסודה האמונה שחשיפת הרעיון מאפשרת קבלת משוב ו(טוב או רע) על סיכויי ההצלחה שלו ועל הדרך הנכונה להביא אותו לכדי מימוש.