Rapid Prototyping / אב טיפוס מהיר

בניה מהירה של אב טיפוס ראשוני למוצר, המושג מתייחס בעיקר למוצרי חומרה אולם עם חדירת גישת ה Lead StartUp זלג השימוש בו גם לעולם התוכנה, לפעמים בערבוב עם MVP (ראו להלן).