Smart money / כסף חכם

בעולם היזמות מתייחס מושג זה למשקיעים מנוסים בתחום היזמות (בניגוד למשקיעים בעלי הון אך חסרי ידע  או קשרים בתחום). 'כסף חכם' יהיה למשל קבלת השקעה מאינג'ל מנוסה אשר עשה כבר אקזיטים בעבר והוא מקושר בתעשייה או כסף המגיע מקרן הון סיכון המנוסה בתחום.