Technological Feasibility / היתכנות טכנולוגית 

בדיקה והוכחה שהטכנולוגיה עליה מושתת הסטרטאפ אכן פועלת. וכחת היתכנות טכנולוגית היא אבן דרך חשובה בהתפתחות של מיזם טכנולוגי, היא משפיעה רבות על היכולת של מיזם לגייס השקה ועל שווי המיזם בעת הגיוס.