Term sheet / מסמך עקרונות

הסכם, בין חברה לבין משקיע, המפרט את תנאיה הבסיסיים בהן ההשקעה עתידה להתבצע. המסמך בד"כ אינו מחייב ונועד להכין את הקרקע עבור הסכם עתידי ומחייב בין שני הצדדים. מסמך בנוי מנקודות עיקריות של ההסכם העתידי ומתאר את הסוגיות המרכזיות בתנאיה של העסקה ובכך מפזר את חוסר הוודאות והאפשרות לאי-הבנה בהסכם עתידי ובכך למעשה המסמך מונע הוצאיות משפטיות מיותרות הכרוכות בהתרת חוזה מחייב.