Vesting / הבשלה

פעולה אשר מקנה זכויות מובטחות לעובד כהטבה הדרגתית ע"י המעסיק. בד"כ, מדובר בהענקת 'אופציות' אשר מקבל אותן העובד בצורה של מניות לאורך שנות עבודתו בחברה. אם יפסיק לעבוד בחברה, תסתיים תקופת ההבשלה והעובד יוותר עם החלק היחסי ש 'הבשיל' עד אותה תקופה.